O nas

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu jest organizacją pozarządową zajmującą się badaniem i popularyzowaniem wiedzy o Sopocie, prezentacją dorobku artystycznego i intelektualnego miejscowych twórców oraz wpływaniem, poprzez współpracę z mieszkańcami, władzami i innymi organizacjami, na dobro i rozwój miasta. Zadania i sposoby ich realizacji określa statut oraz odezwa skierowana do miłośników Sopotu przez Tymczasowy Zarząd TPS, powołany na zebraniu założycielskim w grudniu 1974 r. Treść odezwy:

Do miłośników Sopotu

      Miejska Rada Narodowa w Sopocie realizując postulat miejscowych działaczy, powzięła uchwałę o powołaniu organizacji pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. Zebranie założycielskie tej organizacji odbyło się 10 grudnia 1974 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Powołany przez uczestników zebrania Tymczasowy Zarząd TPS zobowiązany został do zorganizowania w lutym 1975 r. Walnego Zgromadzenia, które uchwali statut, przedyskutuje program działania i wybierze władze Towarzystwa.

      Na siedzibę organizacji władze miejskie wyznaczyły zabytkowy dworek położony przy ulicy Józefa Czyżewskiego 12. W pomieszczeniach tego dworku organizowane będą m.in. wystawy plastyków sopockich oraz okolicznościowe ekspozycje związane z działalnością miejscowych organizacji i placówek upowszechniania kultury. Postulowane jest także otwarcie w siedzibie Towarzystwa – Klubu Miłośników Sopotu.

      Powołane stowarzyszenie dążyć będzie, współdziałając z miejscowymi władzami, związkami twórczymi, instytucjami i towarzystwami czynnymi na terenie Sopotu, do integracji i aktywizacji sił społecznych w dziale wszechstronnego rozwoju miasta, szczególnie w dziedzinie nauki, oświaty i kultury oraz ochrony środowiska. Towarzystwo pragnie również podjąć się obowiązków inspiratora i współpracy w takich dziedzinach jak estetyzacja miasta, modernizacja i rozbudowa urządzeń uzdrowiskowych i rekreacyjnych, a także kształtowanie obrazu urbanistyczno-architektonicznego Sopotu.

      Kolejnym zadaniem Towarzystwa będzie inicjowanie i organizowanie badań naukowych nad przeszłością Sopotu, jego dorobkiem w dziedzinie gospodarki, budownictwa, urządzeń komunalnych, kąpieliskowych i wypoczynkowych, sztuki, a także nad wartościami uzdrowiskowo-rekreacyjnymi i przyrodniczymi. Dalszym elementem działania będzie opracowanie i wydawanie naukowych i innych monografii popularyzujących miasto, adresowanych zarówno do jego mieszkańców, jak i do milionów turystów przybywających corocznie do naszego grodu.

      Rozpocznie się również gromadzenie materiałów historyczno-muzealnych, pamiątek polskiej przeszłości Sopotu oraz dokumentów jego współczesnego rozwoju z myślą o urządzeniu w przyszłości stałej ekspozycji muzealnej ukazującej historię rozwoju miasta i kąpieliska oraz działalność miejscowych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw.

      Dalsze zamierzenia Towarzystwa to m.in. inicjowanie czynów społecznych, inspirowanie i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych, rozrywkowych i turystycznych, nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami o podobnej strukturze gospodarczej, kulturalnej i społecznej oraz spełniających podobną rolę w dziedzinie obsługi kuracjuszy, turystów i wczasowiczów. Dążeniem Towarzystwa będzie utrzymywanie stałych kontaktów z prasą miejscową, krajową, radiem, telewizją i filmem w celu prezentowania i popularyzowania różnorodnych wartości Sopotu, najatrakcyjniejszego niewątpliwie ośrodka kulturalnego i wczasowego na polskim wybrzeżu.       Rekomendując powyższy szkic programu działania Tymczasowy Zarząd TPS apeluje gorąco do mieszkańców Sopotu oraz do sympatyków i stałych gości kąpieliska o zapisywanie się na członków stowarzyszenia i jak najaktywniejszy udział w jego działalności. Równocześnie Zarząd TPS zwraca się do dyrekcji przedsiębiorstw sopockich oraz instytucji, których ośrodki wczasowe znajdują się na terenie Sopotu o poparcie działalności Towarzystwa przez przystąpienie do niego w charakterze członków wspierających.

Ogłoszenie z grudnia 1974 r.